Internetovy obchod Polodrahokam.eu
Internetový obchod Polodrahokam.eu
Polodrahokam.eu Výrobcovia - Značky
Polodrahokam.eu Prečítajte si

» Obchodné podmienky

» Formulár na odstúpenie od zmluvy

» Puncové značky

» Veľkoobchod - všeobecné informácie

» Ochrana osobných údajov

» Ako nakupovať

» Zásady používania cookies

» Cenník Polodrahokam.eu
Polodrahokam.eu Najpredávanejšie
01.rondelka strieborná 7mm rond-01
02.rondelka strieborná 6mm rond-06
03.rondelka strieborná 5mm rond-11
04.rondelka strieborná 8mm rond-02
05.korálka zo striebra na ukončenie náramkov korAg-01
06.zlatá rondelka - korálka 7mm rond-04
07.rondelka zlatá 6mm rond-05
08.zlatá korálka rondelka 8mm rond-03
09.anglický háčik zapínanie strieborné zap-01
10.kaplík strieborný malý kap-01
» Mapa stránok

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Základné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:
Silvia Maráková – Sima Original, so sídlom Topoľčianska 53, 921 01 Banka
IČ: 37253506
IČ DPH: SK1020117076
so sídlom: Topolčianska 53, 921 01 Banka
Registrácia: Okresný úrad Piešťany, Číslo živnostenského registra: 203-4509 (č.OŽP-H/2010/01264-2)
kontaktní údaje: Silvia Maráková-SiMa original, Topoľčianska 53, 921 01 Banka
email info polodrahokam.eu
telefón +421 903 775 956
www.polodrahokam.eu (ďalej len „predávajúci“)

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby (prípadne právnickej osoby), ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.polodrahokam.eu (ďalej je „internetový obchod“).

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

1.5 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.6 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.7 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2.Informácie o tovare a cenách
2.1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru ako aj v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

2.3 V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.

2.4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

2. Objednávka
2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a predajcom.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji ,odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý
-tovar musí byť nepoškodený
-tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
-zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní (spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu).

4.3 Informácia o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa §10 ods. 5
- spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom , čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa §4 ods.6 Zákona 102/2014 Z.z.
- udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ vydal predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ bol riadne predávajúcim poučený o uvedených skutočnostiach (spotrebiteľ vydal k tomuto predávajúcemu písomný súhlas). V našich podmienkach ide predovšetkým o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (zakázková výroba podľa presného zadania zákazníka).
- až do zhotovenia diela môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť predávajúcemu/zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ predávajúci/zhotoviteľ nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady

4.4 kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov

5.Práva z vadného plnenia
5.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci popísal v popise produktu
- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa
- tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
- je tovar v zodpovedajúcom množstve, hmotnosti, alebo iných charakteristík popísaných v jeho popise
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

5.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

5.3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
- bezplatné odstránenie vady tovaru,
- výmenu tovaru za nový tovar,

ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
- primeranú zľavu z kúpnej ceny,
- odstúpiť od zmluvy.

5.4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady
- ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
- ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5.5 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.6 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

5.7 Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.8 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

5.9 V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.
5.10 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.
5.11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
5.12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

6. Cenové podmienky
6.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

6.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 7

6.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

7. Poštovné a balné
7.1 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po započítaní všetkých zliav a to nasledovne:

7.2
a) doručenie Slovenskou poštou na dobierku (v rámci Slovenska)
b) platba prevodom na účet ( doručovanie Slovenskou poštou v rámci Slovenska)
c) zásielky Česká republika
d) zásielky zahraničie (iné ako Česká republika)

Spôsob prepravy a platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením jednej z možností.

a)doručenie Slovenskou poštou na dobierku
Pri zasielaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si účtujeme prepravné, balné a poistné nasledovne:
- zásielky do 99,99 eur - 4,9 eur
- zásielky nad 100 a menej ako 199,99 eur - 3,0 eur
- zásielky nad 200 eur a menej ako 299,99 eur - 2,20 eur
- zásielky 300 a viac - poštovné 0 eur
Termín doručenia zásielok záleží na prepravcovi, zvyčajne je to do 3 pracovné dni od obdržania objednávky, pri veľkých objednávkach, alebo produktoch vyrábaných na zakázku je to zvyčajne do 14dní, alebo idividuálne po dohode so zákazníkom.

b)platba prevodom na účet
Objednávky je možné platiť aj prevodom na náš účet.
Pre zásielky do 149.99 eur je platba za doručenie 3 eur
Pre zásielky 150 eur a viac je platba za doručenie 0 eur.
Tovar bude odoslaný po pripísaní vašej platby na náš účet do troch pracovných dní (platí len pre maloobchod).
Termín doručenia zásielok záleží na prepravcovi, zvyčajne je to do 3 dní od prijatia platby zákazníka na náš účet, pri veľkých objednávkach, alebo produktoch vyrábaných na zakázku je to zvyčajne do 14dní, alebo idividuálne po dohode so zákazníkom. V prípade, že zákazník objednávku neuhradí , vyhradzujeme si právo ju stornovať.

c)zásielky Česká republika
zásielky do Českej republiky zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri zasielaní tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty si účtujeme prepravné, balné a poistné nasledovne, dobierky:
- zásielky do 99,99 eur 7,0 eur
- zásielky od 100 do 299,99 eur 4,0 eur
- zásielky od 300 eur a viac 0 eur

Platbu pri zásielkach do Českej republiky je možné realizovať nasledovne:
- platba vopred na náš účet
- platba pri zaslaní tovaru na dobierku
Pre dobierky termín doručenia zásielok záleží na prepravcovi, zvyčajne je to do 7 pracovných dní od obdržania objednávky, pri veľkých objednávkach, alebo produktoch vyrábaných na zakázku je to zvyčajne do 14dní, alebo idividuálne po dohode so zákazníkom.
Pre objednávky platené na účet termín doručenia zásielok záleží na prepravcovi, zvyčajne je to do 7 dní od prijatia platby zákazníka na náš účet, pri veľkých objednávkach, alebo produktoch vyrábaných na zakázku je to zvyčajne do 14dní, alebo idividuálne po dohode so zákazníkom. V prípade, že zákazník objednávku neuhradí , vyhradzujeme si právo ju stornovať.

d)zásielky zahraničie (iné ako Česká republika)
Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry. Pri výpočte ceny poštovného predávajúci vychádza z aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.
Pre objednávky platené na účet termín doručenia zásielok záleží na prepravcovi, zvyčajne je to do 7 dní od prijatia platby zákazníka na náš účet, pri veľkých objednávkach, alebo produktoch vyrábaných na zakázku je to zvyčajne do 14dní, alebo idividuálne po dohode so zákazníkom. V prípade, že zákazník objednávku neuhradí , vyhradzujeme si právo ju stornovať.

7.3 Cena poštovného je zobrazená priamo pri objednávke a odvíja sa od zvoleného spôsobu dopravy a platby

7.4 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

7.5 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

7.6 Pre aktuálne ceny podľa bodu 7.2 d) kontaktujte prosím predávajúceho.

8. Podmienky a možnosť platby za tovar
8.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho. uvedené v mailovej notifikácií.

8.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.

8.3 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

9. Dodacie podmienky
9.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

9.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

9.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje platný daňový doklad

9.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle predávajúceho po vzájomnej dohode.

9.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

9.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho (Silvia Maráková SiMa original) a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho (Silvia Maráková SiMa original) je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:
* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či je výrobok funkčný v rámci účelu jeho použitia
Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Silvia Maráková – Sima Original
Topoľčianska 53,
921 01 Banka

Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.polodrahokam.eu
11.1 Predávajúci (Silvia Maráková – Sima Original) upozorňuje, že informácie uvedené na www.polodrahokam.eu sú pri časti produktov preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

11.3. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných dát
12.1 Predávajúci plne rešpektuje súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení. Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 122/2013, §15 ods.7 Z.z. o ochrane osobných údajov". Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky. Predajca tiež dodržuje §19 ods.1 podľa zákona č.122/2013 o zodpovednosti za bezpočnosť osobných údajov. Prdajca sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Predajca, prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

12.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12.3 Predajca, prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

13.
Mimosúdne riešenie sporov
13.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

13.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

13.3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

13.4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .


14. Príloha - Formulár Odstúpenie od zmluvy podľa podľa zákona 102/2014
https://www.polodrahokam.eu/pages.php?page=formular
na stránke www.polodrahokam.eu je dostupný aj samostatne.
15. Záverečné ustanovenia
15.1 Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

15.2. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
15.3. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
15.4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

15.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

15.6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

15.7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Dohľad vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia ( SOI )
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

tel.: 033 321 25 21

e-mail: tt@soi.sk
Pokračovať
Internetový obchod Polodrahokam.eu AKTUALITY 5

Skladovanie šperkov a materiálov k ich výrobe : odporúčame na suchom a tmavom mieste , ideálne v uzavretých platových sáčkoch bez prístupu vzduchu.


Všetky produkty nájdete a viete objednať na

našom E-shope


alebo na


webe Sashe.sk


V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte
telefonicky: 0903775956 mailom: info@polodrahokam.eu

Radi uvítame aj vaše hodnotenia našej spoločnosti, kvalitu produktov či služieb, i pripomienky a názory.


Hodnotenia našej spoločnosti nájdete aj na portály
Heureka.sk

Polodrahokam.eu Zákaznícky účet 5
E-mail a Heslo
» Zabudol/la som heslo
» Registrácia zákazníka
Ak sa Vám náš obchod páči, môžete mu dať bod:

Polodrahokam.eu Najnovšia ponuka Internetový obchod Polodrahokam.eu »
čierny náramok,ónyx náušnice AKCIA!
čierny náramok,ónyx náušnice AKCIA! nár-šn-02
9,59 €
Polodrahokam.eu Referencie a názory Internetový obchod Polodrahokam.eu »

Pricemania.sk